Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Tietojärjestelmä- ja integraatioratkaisut osana palvelukokonaisuutta

Enersoft on kehittänyt Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:lle (YML) useita tietojärjestelmäratkaisuja, joiden avulla on luotu uusia palvelukokonaisuuksia sekä automatisoitu tilaus- ja toimitusprosesseja YML:n asiakkaiden ja yhteistyötahojen kesken.

Jaakko Saario

Sovellusasiantuntija / Enersoft

Laboratoriotoiminnassa prosessien sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää niin tilaajalle kuin palveluntarjoajalle, sillä tapahtumamäärät ovat suuria ja tietojen rakenteisuudet moninaisia. Sähköiset prosessit ovat myös yksi potilasturvallisuuden kulmakivistä. Enersoft on kehittänyt tietojärjestelmäratkaisuja YML:n MedixLine-sanomavälityspalvelulle sekä MediPOC-vierianalyytikkajärjestelmälle.

MedixLine -sanomavälityspalvelu

Järjestelmä välittää asiakkaiden tilaukset palveluntarjoajalle ja palauttaa vastaukset takaisin tilaajalle. Välityspalvelun keskeinen käyttökohde on YML:n oma palvelutuotanto, mutta sitä hyödynnetään myös muiden palveluntarjoajien ja tilaajien keskinäisen sanomaliikenteen välittämiseen. Sanomien reitityksen lisäksi palvelu integroi erilaisia sanomasisältöjä yhteisesti ymmärrettävään muotoon.

”Joustavat yhteyksien reititys- ja integrointiominaisuudet ovat kaikkien osapuolien etu. Tällöin ei tarvitse rakentaa uusia yhteyksiä jokaiselle tilaajalle erikseen, mikä mahdollistaa sähköiset yhteydet kustannustehokkaasti myös pienemmillä tilausvolyymeilla”, selittää Enersoftin Jaakko Saario.

MediPOC vierianalytiikkajärjestelmä

YML tarjoaa eritasoisia vierimittauspalveluja terveydenhuollon organisaatioille. Palvelun kautta asiakas saa tarvittavat ohjelmisto- ja integraatioratkaisut, joilla voidaan tehdä laboratoriotutkimuksia hoitotilanteissa.

”Kun palvelukonseptia oltiin luomassa, eikä valmista soveltuvaa ohjelmistoratkaisua ollut markkinoilta saatavilla, tilasimme kokonaisuuden Enersoftilta”, toteaa YML:n lääketieteellinen johtaja Sakari Jokiranta.

Ratkaisun keskeisinä vaatimuksina on nopea käyttöönotto, käytön yksinkertaisuus, liitettävyys markkinoilla oleviin vierimittauslaitteisiin sekä keskitetty ylläpito ja laadunhallintaratkaisu. Lisäksi palvelua täydentää integrointi asiakkaan potilastietojärjestelmään hyödyntämällä MedixLine -sanomavälitystä.

Vierimittausten laadunhallinta on yksi keskeisimpiä haasteita, koska tulosten luotettavuuden varmistaminen parantaa merkittävästi kliinistä käyttöarvoa nopeiden hoitopäätösten tukena. Laadunhallinta koostuu asiakkaan itse tekemästä sisäisestä laadunvalvonnasta sekä ulkoisesta eri mittalaitteiden välisestä vertailusta, myös eri asiakkaiden välillä. Ulkoisten ns. Labquality -näytteiden tulokset välitetään sähköisesti Labqualityn järjestelmään, josta saadaan laadun vertaisarviointitietoa.

”Asiakkaan luottamus vieritutkimuksiin kasvaa ja samalla kynnys käyttöönotolle madaltuu etenkin pienissä organisaatioissa, kun laadunvarmistus ei ole pelkästään paikallisen hoitohenkilökunnan vastuulla”, painottavat Sakari Jokiranta ja Jaakko Saario yhdessä.

Enersoft on toiminut YML:n tietojärjestelmätoimittajana jo vuosia. Yhteistyö sisältää järjestelmien ylläpidon ja jatkokehityksen tarkoituksena laajentaa käyttöä sekä luoda ratkaisuista uusia palvelukonsepteja.

Lisätietoa MediPOC järjestelmästä, https://medipoc.com/